Varsling af Repræsentantskabsmøde i Dansk Softball Forbund

Til klubber og frivillige i Dansk Softball Forbund

I henhold til lovene indkaldes hermed til Repræsentantskabsmøde i Dansk Softball Forbund den

 1. marts 2022 i Storkøbenhavn

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt gennemgår bestyrelsens budget for det kommende år.
 4. Fastsættelse af klubkontingenter samt holdtilmeldingsgebyr for den følgende kommende sæson.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse og 1 suppleant.
 7. Formand for 2 år. Formanden er ikke på valg.
 8. Næstformand for 2 år. Mette Nissen Jakobsen
 9. Økonomiansvarlig for 2 år. Ejnar Mikkelsen er på valg
 10. Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Camilla Hansen er på valg
 11. Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Jens Terkelsen er ikke på valg
 12. Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Rod Moore er ikke på valg
 13. Valg af et  bestyrelsesmedlem for 2 år. Jonas Kristensen er ikke på valg
 14. Valg af en suppleant for 1 år. Darin Craig er på valg
 15. Valg af Amatør- og Ordensudvalg + 1 rådgiver.
 16. Valg af revisor
 17.  

Forslag fra medlemmerne til drøftelse under dagsordens punkt 5 skal være Forbundet i hænde senest den 31. januar
Bestyrelsen offentliggør den endelige dagsorden, eventuelle bilag til punkterne samt de foreløbige regnskaber til medlemmerne, senest 2 uger før mødet.

 Ændringsforslag kan fremsættes ved brug af denne skabelon.

Så er det igen tid til at tælle medlemmer!

Alle foreninger har den 1. december modtaget mail fra Centralt ForeningsRegister (CFR) vedrørende medlemsregistrering for 2021.

I et år, hvor alle har været berørt af Corona-restriktioner, er det endnu mere vigtigt, at få talt ALLE medlemmer med. Husk at der ikke er tale om et øjebliksbillede, men at alle, der har været medlem i min. 3 måneder i 2021, skal tælles med. 

Medlemsindberetningen foregår på medlemstal.dk, hvor man også finder vejledninger og yderligere information. Den enkelte forenings log-in detaljer fremgår af den fremsendte mail (sendt til foreningens formand og kasserer). 

Medlemsregistreringen skal foretages senest den 31. januar 2022, men det er allerede nu muligt at gå ind i medlemsportalen og få tallene på plads. 

I finder også kontaktinformation på medlemstal.dk, hvis der skulle være spørgsmål – og man er naturligvis også velkommen til at kontakte os.

Flere medlemmer i Dansk Softball Forbund

Til trods for de generelle udfordringer for foreningsidrætten kan Dansk Softball Forbund notere sig en medlemsvækst på 16,88% eller 131 nye medlemmer. 

Softball har igennem flere år udvist god vækst generelt, og i tråd med den indgåede strategiaftale med DIF, er der i år speciel god vækst på børne- og ungdomsområdet.

Vi følger op med flere analyser af tallene de kommende dage.