Hermed indkaldes til Repræsentantskabsmøde i Dansk Softball Forbund den

21. marts klokken 10 hos Amager Vikings


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt gennemgår bestyrelsens budget for det kommende år.
4. Fastsættelse af klubkontingenter samt holdtilmeldingsgebyr for den følgende kommende sæson.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og 1 suppleant.
7. Valg af Amatør- og Ordensudvalg + 3 suppleanter.
8. Valg af revisor
9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til drøftelse under dagsordens punkt 5 skal være Forbundet i hænde senest 8 uger før mødets afholdelse.
Bestyrelsen offentliggør den endelige dagsorden, eventuelle bilag til punkterne samt de foreløbige regnskaber til medlemmerne senest 2 uger før mødet.

Bemærk at såfremt klubberne har forslag de ønsker behandlet, stiller lovudvalget sig til rådighed for at sikre at diverse formkrav er opfyldt og forslaget kan behandles på repræsentantskabsmødet.

Skabelon til forslag kan findes her