Kære alle klubber.

I henhold til lovene indkaldes hermed til Repræsentantskabsmøde i Dansk Softball Forbund den

25 marts 2017 kl. 10.00 i Storkøbenhavn

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt gennemgår bestyrelsens budget for det kommende år.
4. Fastsættelse af klubkontingenter samt holdtilmeldingsgebyr for den følgende kommende sæson.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og 1 suppleant.

  1. a) Formand for 2 år. Henriette Gilhøjs periode udløber.
  2. b) Næstformand for 2 år. Mette Nissen Jakobsen er først på valg i 2018
  3. c) Kasserer for 2 år. Guller Eriksen er først på valg i 2018
  4. d) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Paw Marnæs periode udløber
  5. e) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Jens Terkelsen periode udløber
  6. f) Valg af  et bestyrelsesmedlem for 2 år. Jana Asbæk er først på valg i 2018
  7. g) Valg af  et  bestyrelsesmedlem for 2 år. Belinda Borups periode udløber
  8. h) Valg af en suppleant for 1 år. Camilla Hansen periode udløber

7. Valg af Amatør- og Ordensudvalg + 3 suppleanter.

a) Et medlem for 3 år. Rune Jon Jensen er på valg i 2017.
b) Valg af et medlem for 1 år. Jan Grønbech Poulsens periode udløber.
c) Valg af et medlem for 1 år. Martin Jørgensens periode udløber.
d) Valg af tre suppleanter for 1 år.
1) Jonas Kristensens periode udløber.
2) Benjamin Gorlens periode udløber.
3) Ibrahim Sajids periode udløber.

8. Valg af revisor
9. Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne til drøftelse under dagsordens punkt 5 skal være Forbundet i hænde senest 8 uger før mødets afholdelse.
Bestyrelsen offentliggør den endelige dagsorden, eventuelle bilag til punkterne samt de foreløbige regnskaber til medlemmerne, senest 2 uger før mødet.

Skabelon til forslag er vedlagt denne mail.