Transport og udlæg (Kassererens hjørne)

Matrix. Klubstøtte + bøder

Udlægsseddel

Forbundets kontonummer:

Reg. 3113, Kontonr. 3113016655

 REGLER FOR TRANSPORTTILSKUD 

Husk at der på alle transportskemaer skal anføres fuld adresse på afgangs- og ankomststed.

For overskuelighedens skyld er reglerne for transporttilskud for sæsonen 2020 inddelt i følgende punkter:

1. Holdtransport i forbindelse med U12, U15, U19 og SP (stævner samt DM-kampe)

2. Holdtransport i forbindelse med seniorkampe

3. Dommertransport

4. Deltagertransport i forbindelse med øvrige Forbundsarrangementer

5. Deltagertransport i forbindelse med Rep.møde m.m.

6. Transport, DSoF-repræsentanter

7. Transport- og timeopgørelse Instruktører

8. Transport landsholdsspillere

9. Regler for afregning

1. Holdtransport i.f.m. U12, U15, U19 og SP-kampe

– Transporttilskud ydes til såvel offentlig som privat transport.

– Der ydes ikke tilskud til transport, hvor denne er på 50 km (=100 km tur/retur) eller derunder, regnet fra den rejsende klubs officielle spillested.

– Anvendes OFFENTLIG TRANSPORT, ydes tilskud efter bilag for max. 14 personer, hvoraf mindst én skal være træner/leder til DSB’s standardklasse billetpris med tillæg af pladsbillet.

– Anvendes PRIVAT TRANSPORT, ydes der tilskud med kr. 1,50 pr. kørt km pr. anvendt bil med tillæg af evt. bropenge. Der ydes tilskud til 1 bil pr. 4 spillere, dog max. 3 biler pr. hold.

– Samtidig gælder, at det samlede tilskud – omfattende både kørsel og evt. udgifter til bro – ikke kan overstige, hvad en tilsvarende udgift ved anvendelse af offentlig transport ville have udgjort.

– En forudsætning for tilskuddets udbetaling er, at der til forbundet er fremsendt et behørigt udfyldt transportbilag (Holdtransport.U12.U15.U19.SPmed angivelse af en kvalificeret oplysning om, hvad et tilskud efter reglerne for offentlig transport ville have udgjort. Dokumentation for evt. bropenge skal vedlægges.

– Hvert hold skal selv afholde de første kr. 3.000,- af sæsonens transportudgifter, opgjort efter ovenstående regler. Dokumentation for faktisk afholdelse af de 3.000,- kr. skal være forbunds-kassereren i hænde, før udbetaling af efterfølgende tilskud kan finde sted. Samlede bilag indsendes senest 14 dage efter, at holdtransportudgifterne har oversteget 3.000 kr.

2. Holdtransport i.f.m. seniorkampe

– Transportudgifter afregnes efter en solidaritetsudregning, hvorfor der ikke skal indsendes bilag.

– Først udregnes et rejsebeløb for hvert af de tilmeldte hold: kr. 5,50 pr. kørt km + 3 returbilletter til broen pr. ”øst-vest” kamp.

– Dernæst lægges alle holdenes bidrag sammen i en såkaldt transportpulje. Denne pulje fordeles nu ligeligt mellem de tilmeldte hold.

– Til sidst trækkes det enkelte holds transportpulje-del fra dette holds rejsebeløb, hvorved holdets netto indbetaling til/udbetaling fra transportpuljen udregnes.

– Der beregnes én solidaritetsberegning for alle tilmeldte seniorhold.

3. Dommertransport

– I forbindelse med DM- eller andre DSoF-arrangerede kampe ydes refusion af transportudgifter til max 3 dommere.

– Der ydes ikke transporttilskud til dommere, der dømmer på hjemmebane.

– Anvendes offentlig transport, ydes tilskud svarende til DSB’s standardklasse billetpris med tillæg af pladsbillet.

– Anvendes privat transport ydes tilskud for én bil med kr. 1,50 pr. kørt km med tillæg af evt. bropenge.

– En forudsætning for tilskuddets udbetaling er, at der til forbundet er fremsendt et behørigt udfyldt Transportskema:

bilagt eventuel dokumentation for udgiftens afholdelse.

4. Deltagertransport i.f.m. øvrige forbundsaktiviteter

– I forbindelse med deltagelse i øvrige forbundsarrangementer, f.eks. clinics, kurser og camps – og hvor aktiviteten kun afholdes enten øst eller vest for Storebælt – ydes transporttilskud for deltagere fra den anden side af Storebælt.

– Der refunderes for max. et beløb svarende til en standard togbillet fratrukket deltagerens egenbetaling på 75 kr. pr. returbillet.

Transportskema: Transport-clinics-kurser-camps

– Der skal indsendes transportbilag senest 14 dage efter arrangementets afholdelse.

5. Deltagertransport i.f.m. Rep.møde m.m.

– I forbindelse med deltagelse af klubmedlemmer til Repræsentantskabsmøde o.lign. ydes transport-tilskud for max. to deltagere fra den anden side af Storebælt. Der refunderes et max. beløb svarende til standard togbillet.

Transportskema: Transport-klubmedlemmer

6. Transport, DSoF-repræsentanter

Bestyrelse, udvalgsmedlemmer, landsholdstrænere, udviklingskonsulent og sekretær får transport-udgifter refunderet  efter bilag. Ved privat transport ydes refusion med kr. 2,50/km samt evt. bropenge efter bilag.

Transportskema:

7. Transport, Forbundsinstruktører

– Instruktører får refunderet transport. Refusionen udgør kr. 1,50/km samt evt. bropenge efter bilag.

– Instruktionen skal på forhånd være aftalt med Forbundets udviklingskonsulent.

Transportskema: Instruktører_løn-og-transport

8. Transport, Landsholdsspillere

– I forbindelse med landsholdstræninger o.l. ydes transporttilskud for spillere fra den anden side af Storebælt. Der refunderes et max. Beløb svarende til standard togbillet fratrukket deltagerens egenbetaling på 75 kr. pr. returbillet.

Transportskema: Transport-landsholdsspillere-2020

9. Regler for afregning

– Anmodning om transporttilskud med relevante bilag skal være forbundets kasserer i hænde senest 14 dage efter rejsens afslutning (dommertransport over 150 km dog 1 måned), da tilskud ellers ikke kan påregnes udbetalt.

– Er en anmodning om transporttilskud mangelfuldt udfyldt, eller mangler der dokumentation for udgiftens afholdelse, bliver tilskuddet ikke udbetalt, før det mangelfulde forhold er bragt på plads. Husk der skal anføres fuld adresse på afgangs- og ankomststed.

– Tilskudsanmodninger, som godkendes, påregnes udbetalt senest 14 dage efter modtagelsen.

Rev. 17.02.2020